OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Ovo obaveštenje o privatnosti pruža okvir razumevanja o ličnim podacima koje prikuplja Manpower d.o.o. Beograd, u čijem vlasništvu se nalazi Agencija za privremeno zapošljavanje Manpower Business solutions d.o.o. Beograd (U daljem tekstu Rukovalac podataka ili zajedno Rukovaoci podataka), kako to zahteva Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR) u domenu njene primene.

SVRHA POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti pruža razumevanje o načinu prikupljanja Vaših podataka o ličnosti, kako te podatke obrađujemo, kako ih skladištimo i delimo. Takođe pruža informacije o pravima koje možete ostvariti u vezi sa Vašim podacima o ličnosti, na kraju kako da kontaktirate naše ili druge nadležne organe u slučaju da imate neki prigovor, predlog ili sugestiju u vezi sa gore navedenim.

Radi lakšeg snalaženja u nastavku sledi sadržaj ove politike privatnosti:

 • Način prikupljanja podataka o ličnosti
 • Vrste podataka koje prikupljamo
 • U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti
 • Kako štitimo lične podatke
 • Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo
 • Prenos podataka
 • Prava koja možete ostvariti
 • Ažuriranja naše Politike privatnosti
 • Kako nas kontaktirati

NAČIN NA KOJI PRIKUPLJAMO

Možemo prikupljati vaše lične podatke na različite načine, na primer prilikom vaših poseta sajtu, uključujući, bez ograničenja, podatke o saobraćaju, podatke o lokacijama, zapise o aktivnostima na internetu, sadržaje anketa i obrazaca za kontakt i ostale podatke o komunikaciji i resurse kojima pristupate. Mi možemo koristiti vaše lične podatke da bi smo Vam dostavljali direktan marketinške poruke putem imejla ukoliko ste se izjasnili za ovu opciju prilikom registracije na našem sajtu. U svakom trenutku se možete izjasniti da ubuduće ne želite da primate marketinške poruke.

VRSTE PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Kao korisnici našeg sajta i usluga koje Vam pružamo, podatke koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate prilikom registracije, najčešće oni koji su sadržani u vašim radnim biografijama, koji između ostalog podrazumevaju sledeće:

 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta
 • E-mail adresa
 • Broj telefona
 • Obrazovanje
 • Radno iskustvo

Takođe ćemo prikupljati i sve druge informacije ili lične podatke koje budete podelili sa nama prilikom popunjavanja naših formulara za kontakt, a koje možete upisati po sopstvenom nahođenju.

 

U KOJU SVRHU PRIKUPLJAMO I OBRADJUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOST

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo u sledeće svrhe:

a) pružanje rešenja za radnu snagu i povezivanje ljudi sa mogućim radnim mestima;

b) pronalaženje odgovarajućeg posla;

c) pružanje dodatnih usluga, kao što su obuke, savetovanje za karijeru i usluge tranzicije u karijeri

d) pružanje drugih usluga iz domena HR konsaltinga;

e) kreiranje i upravljanje onlajn naloga;

f) odgovaranje na vaša pitanja i zahteve ;

g) upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unapređenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analitike podataka i dr..

KAKO ŠTITIMO LIČNE PODATKE

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe.

Kako bismo obezbedili odgovarajuću bezbednost i poverljivost ličnih podataka, primenili smo sledeće mere bezbednosti:

Šifriranje podataka u tranzitu;
Jaka kontrola autorizacije autentičnosti;
Ojačana mrežna infrastruktura;
Rešenja za praćenje mreža.

KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

U našim sistemima čuvamo lične podatke koje prikupljamo na način koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu ispunjenja svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju. Krajnji rok čuvanja podataka je 5 godina od dana kada smo ih pohranili u našu bazu podataka.

PRENOS PODATAKA

U skladu sa svrhom obrade vaših podataka o ličnosti, iste možemo preneti trećim licima, kao što su povezana pravna lica Rukovalaca, kao i druga pravna lica sa kojima Rukovaoci vaših podataka imaju zaključene ugovore o poslovno tehničkoj saradnji.

Ukoliko prenosimo Vaše podatke trećim licima, prenos i obrada podataka se vrši isključivo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kada Vaše podatke o ličnosti delimo, od primalaca zahtevamo da koriste podatke o ličnosti isključivo na način koji je saglasan sa odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti. Vaše podatke prenosimo kompanijama potencijalnim poslodavcima (u daljem tekstu: Poslodavci) koji su zainteresovani za vaše dalje radno angažovanje. Zajednički rukovaoci Sa svim poslodavcima postupamo u svojstvu zajedničkih rukovaoca. Manpower i Poslodavci zajednički određuju i svrhu i načine obrade podataka o ličnosti na način da su njihove odluke da obrađuju Vaše podatke o ličnosti konvergentne, odnosno da njihove odluke da obrađuju podatke o ličnosti imaju odlučujući uticaj na svrhu i način obrade podataka o ličnosti na sledeći način:

Poslodavci

Svrha obrade podataka: Poslodavci određuje svrhu obrade na način da donosi odluke o sprovođenju postupaka za selekciju kandidata za posao i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu odabira kandidata koji najviše odgovaraju njegovim poslovnim interesima; Način obrade podataka: Poslodavci određuje parametre, odnosno profil kandidata za posao i na taj način utiču na to koji podaci će se obrađivati i koje kategorija lica;

Rukovalac ili Manpower doo:

Manpower doo određuju svrhu obrade na način što donosi odluku da stavi na raspolaganje Poslodavcima Vaše podatke ličnosti u skladu sa parametrima koje određuju Poslodavci. Manpower određuje način obrade na način što uparuje podatke iz svojih baza podataka u skladu sa parametrima koje određuju Poslodavci. Poslodavci i Manpower su zajedno odredili način obrade u kontekstu načina sprovođenja intervjua i razmene podataka o ličnosti kandidata za posao kod Poslodavaca. Ukoliko želite da ostvarite Vaša prava u segmentima obrade za koje je su odgovorani Poslodavci, molimo Vas da se obratite našem licu za zaštitu podataka o ličnosti (videti Odeljak: „Lice za zaštitu podataka o ličnosti“). Za sadržinu ugovora o obradi podataka sa Poslodavcima, molimo Vas da pregledate našu sledeću internet stranicu: Sadrzina ugovora

U slučaju kada Manpower objavljuju po nalogu Poslodavaca oglase za posao ili po njegovom nalogu sprovode intervjue sa kandidatima za poslove kod Poslodavaca, Manpower postupa u svojstvu obrađivača. Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni ili preneti drugim licima u slučaju promene vlasničke strukture, pri čemu će takvo lice biti u obavezi da koristi Vaše podatke o ličnosti u skladu sa odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti. Nadalje, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni: Ukoliko to zahtevaju primenjivi zakoni i propisi. U ovakvom slučaju, nećemo otkrivati više Vaših podataka o ličnosti nego što je zaista potrebno u konkretnom slučaju; U slučaju postupanja Rukovaoca po nalogu suda; Kako bismo zaštitili prava i imovinu Rukovaoca; U slučaju vanredne situacije ili ukoliko je to potrebno kako bismo zaštitili osobu/osobe; U slučaju kada su Vaši podaci o ličnosti javno dostupni; Uz Vaš pristanak.

PRAVA KOJA MOŽETE OSTVARITI

Pravo na pristup – imate pravo da od Rukovaoca zahtevate informaciju o tome da li obrađuje vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci o Vama bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci dopune.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da od Rukovaoca zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da ograničite obradu podataka od strane Rukovaoca.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da od Rukovaoca primite lične podatke koji ste nam prethodno dostavili i da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca, ako se obrada vrši na osnovu pristanka ili na osnovu ugovora.

Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor Rukovaocu na obradu Vaših podataka o ličnosti.

Pravo na pritužbu nadzornom organu – imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredba Zakona.

IZMENE POLITIKE O PRIVATNOSTI

Rukovalac zadržava pravo da izvrši izmene i dopune Politike privatnosti.

Poslednji datum izmena Politike privatnosti nalazi se na vrhu početne strane. 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Slobodan Tadić kome se možete obratiti ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa Politikom privatnosti i obradom vaših ličnih podataka,  čiji kontakt podaci su:

Email               dposerbia@manpowergroup.rs